G – grunnbeløp (Oppdatert for 2024)

Hva er grunnbeløpet?

Grunnbeløpet er et begrep som brukes i norsk trygde- og pensjonssystem og refererer til et fastsatt beløp som brukes som beregningsgrunnlag for ulike ytelser og avgifter i Norge. Nye grunnbeløpet (G) for 2024 øker med 5 408 kr til 124 028 kroner.

Grunnbeløpet er et begrep som ofte dukker opp i nyhetene og politiske diskusjoner i Norge, men mange er usikre på hva det faktisk betyr. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på grunnbeløpet i Norge, hva det er, hvordan det fungerer, og hva det betyr for deg som borger.

Hva er 124 028 kroner? Hvor ofte hører du ikke «Du må ha tjent 1,5 G for å få dagpenger» eller «Du arver minimum 4 G». G står for grunnbeløp. Det er et fastsatt beløp som gjenbrukes i mange situasjoner for å gi en rettvis sum penger i forhold til pengenes verdi. Eksempelvis ved beregninger av verdier av arv, uføre, pensjon, trygdeoppgjøret og lignende.

Ett G, ett grunnbeløp, endres hvert år basert på inflasjonen, pengenes verdi. Dette for å forsikre seg om at beløpet følger utviklingen i samfunnet. Eksempelvis BSU følger ikke G, hvilket gjør at sparingen ikke er tilstrekkelig for dagens boligmarked.

grunnbeløp logo
grunnbeløp logo

Hva er grunnbeløp?

Grunnbeløpet er en fastsatt sum som brukes som referanse for ulike offentlige ordninger i Norge. Grunnbeløpet fastsettes av Stortinget hvert år og er en viktig faktor i mange trygde- og pensjonsordninger.

I følge siste oppdatering er grunnbeløpet for 2024 på 124 028 kr fra 1. mai 2024. Mange offentlige ytelser, som uføretrygd, alderspensjon og sykepenger, beregnes på bakgrunn av grunnbeløpet. Det er viktig å holde seg oppdatert på endringer for å sikre at man mottar riktig beløp i ytelser.

Grunnbeløpet blir justert hvert år for å følge prisveksten i samfunnet. Dette er for å sikre at beløpet fortsatt representerer en relevant sum i dagens økonomi.

Grunnbeløpet spiller en viktig rolle i ulike trygde- og pensjonsordninger. For eksempel brukes grunnbeløpet til å beregne hvor mye du kan få i arbeidsavklaringspenger, sykepenger og dagpenger. Det brukes også til å beregne hvor mye du kan få i alders- og uførepensjon fra folketrygden.

Det er viktig å merke seg at grunnbeløpet kan variere i ulike ordninger. Dette betyr at grunnbeløpet som brukes til å beregne en pensjon kan være forskjellig fra grunnbeløpet som brukes til å beregne arbeidsavklaringspenger. Det er derfor viktig å sjekke hvilket grunnbeløp som gjelder for den spesifikke ordningen du er interessert i.

Samlet sett er grunnbeløpet en viktig faktor i mange offentlige ordninger i Norge. Det brukes til å beregne både ytelser og skatt, og er derfor relevant for alle som bor og arbeider i Norge. I neste del av dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hvordan grunnbeløpet fungerer i ulike offentlige ordninger.

Regulering av satser per 1. mai 2024

Minste pensjonsnivå

 • Lav sats: 192 984 kroner (ektefellen har pensjon), økning på 5 183 kroner.
 • Ordinær sats: 223 358 kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2G), økning på 5 999 kroner.
 • Høy sats: 235 039 kroner (ektefellen har inntekt under 2G), økning på 6 313 kroner.
 • Særskilt sats: 264 134 kroner (enslig pensjonist), økning på 7 094 kroner.
 • Særskilt sats for ektepar: 365 847 kroner (forsørger ektefelle over 60 år og oppfyller kravene for ektefelletillegg), økning på 9 286 kroner.

Garantipensjon

 • Ordinær sats: 216 226 kroner (ektefelle har uføretrygd, alderspensjon, offentlig avtalefestet pensjon, eller årlig inntekt over 2G), økning på 5 808 kroner.
 • Høy sats: 233 746 kroner (enslig eller gift/samboende med en som ikke mottar ytelser nevnt under ordinær sats), økning på 6 278 kroner.

Uføretrygd

 • Ordinær sats: 282 784 kroner (2,28G, lever med ektefelle eller samboer), økning på 12 330 kroner.
 • Ordinær sats for ung ufør: 329 914 kroner (2,66G, lever med ektefelle eller samboer), økning på 14 385 kroner.
 • Høy sats: 307 590 kroner (2,48G, enslig uføretrygdet), økning på 13 412 kroner.
 • Høy sats for ung ufør: 360 921 kroner (2,91G, enslig uføretrygdet), økning på 15 737 kroner.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

 • Minstesats AAP (25 år eller eldre): 248 056 kroner (2G), økning på 10 816 kroner.
 • Minstesats AAP (under 25 år): 165 371 kroner (2/3 av 2G), økning på 7 211 kroner.

Hvordan fungerer grunnbeløp?

Som nevnt i forrige del av dette blogginnlegget, spiller grunnbeløpet en viktig rolle i ulike offentlige ordninger i Norge. Men hvordan fungerer det egentlig?

Grunnbeløpet brukes som en referanseverdi for å beregne ulike ytelser og skatter. For eksempel brukes grunnbeløpet til å beregne hvor mye du kan få i ulike trygde- og pensjonsordninger fra Folketrygden. Det kan også brukes til å beregne hvor mye du må betale i skatt på enkelte inntekter.

La oss se nærmere på noen eksempler på hvordan grunnbeløpet fungerer i ulike ordninger:

 1. Arbeidsavklaringspenger: Når du mister jobben på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til å få arbeidsavklaringspenger fra NAV. Beløpet du kan få i arbeidsavklaringspenger avhenger av din tidligere inntekt, men også av grunnbeløpet. Per 2024 kan du få inntil 3 ganger grunnbeløpet i arbeidsavklaringspenger per år.
 2. Sykepenger: Hvis du blir syk og ikke kan jobbe, kan du ha rett til sykepenger fra NAV. Beløpet du kan få i sykepenger avhenger av din tidligere inntekt, men også av grunnbeløpet. Per 2024 kan du få inntil 6 ganger grunnbeløpet i sykepenger per år.
 3. Pensjon: Grunnbeløpet brukes også til å beregne hvor mye du kan få i pensjon fra Folketrygden. Per 2024 utgjør hver års pensjonsopptjening 0,0233 ganger grunnbeløpet. Dette betyr at hvis du har tjent opp pensjon i 40 år, vil pensjonen din utgjøre 40 x 0,0233 x grunnbeløpet.
 4. Skatt: Grunnbeløpet brukes også som en referanseverdi for å beregne enkelte skatter.

Som du kan se, spiller grunnbeløpet en viktig rolle i mange offentlige ordninger i Norge. Det brukes til å beregne både ytelser og skatter, og kan derfor ha stor betydning for din økonomi.

Hva betyr grunnbeløp for deg?

Selv om grunnbeløpet kan virke som en abstrakt størrelse for mange, kan det faktisk ha en betydelig innvirkning på økonomien din, spesielt hvis du er avhengig av offentlige ytelser eller betaler skatt.

For det første kan grunnbeløpet påvirke hvor mye du kan få i ulike trygde- og pensjonsordninger fra Folketrygden. Hvis du har hatt høy inntekt tidligere, kan du få lavere utbetalinger fra Folketrygden hvis grunnbeløpet øker. For eksempel, hvis grunnbeløpet øker med 10% og din pensjonsutbetaling er basert på 50% av grunnbeløpet, vil din pensjonsutbetaling reduseres med 5%.

På samme måte kan grunnbeløpet påvirke hvor mye skatt du må betale på visse inntekter og formue. Hvis grunnbeløpet øker, kan også skattepliktig inntekt øke og du kan ende opp med å betale mer i skatt. På den annen side kan en reduksjon i grunnbeløpet bety mindre skatt for deg.

Det er også viktig å merke seg at grunnbeløpet justeres hvert år for å reflektere endringer i lønnsnivået i samfunnet. Hvis lønnsnivået stiger, vil grunnbeløpet også øke for å sikre at trygde- og pensjonsutbetalingene følger med. Dette betyr også at din skattepliktige inntekt kan øke, og du kan måtte betale mer i skatt.

Til slutt kan grunnbeløpet også ha betydning for arbeidsgivere, spesielt hvis de tilbyr pensjonsordninger til sine ansatte. Hvis grunnbeløpet øker, kan det også øke arbeidsgivernes forpliktelser til å betale inn mer i pensjonsordningene sine.

Alt i alt viser dette hvor viktig grunnbeløpet er for å beregne ulike ytelser og skatter i Norge. Det kan påvirke økonomien din på flere måter, og det er viktig å være oppmerksom på endringer i grunnbeløpet og hvordan det kan påvirke deg personlig.

Konklusjon

Grunnbeløpet spiller en viktig rolle i det norske samfunnet, og det er viktig å forstå hva det betyr og hvordan det fungerer. Som vi har sett i dette blogginnlegget, påvirker grunnbeløpet alt fra trygd- og pensjonsordninger til skatten din. Ved å forstå grunnbeløpet kan du ta bedre beslutninger for din økonomi og dra nytte av ulike offentlige ordninger.

FAQ

Hva er grunnbeløpet 2024?

Fra 1. mai 2024 – 124 028 kroner. Dette etter en økning på 4,56% fra 2023. Dette er hva folketrygden tar utgangspunkt i.

Hvor mye er 1g 2024?

124 028 kroner. Gjennomsnittlig G for 2024 er 122 225 kroner.

Hvor mye er 6g?

6 G, 6 grunnbeløp, motsvarer 744 168 kroner i år 2024. Dette er maksimal inntekt som brukes for beregningen til å gi dagpenger og sykepenger. Det er også denne summen som er grensen for når stønad til barnetilsyn gis.

Når endres grunnbeløpet?

Det er 1. mai hvert år som grunnbeløpet justeres, men det er i september året før som nytt beløp besluttes.

Hvem bestemmer grunnbeløpet?

Grunnbeløpet settes av regjeringen og justeres årlig for å sikre at beløpet reflekterer prisendringer og lønnsvekst i samfunnet.

Hva påvirker grunnbeløpet?

Grunnbeløpet justeres årlig for å sikre at det reflekterer prisendringer og lønnsvekst i samfunnet. Dette gjøres ved at regjeringen sammenligner grunnbeløpet med lønnsveksten i samfunnet, og justerer beløpet deretter.

Hva er grunnbeløpet brukt til?

Det brukes som grunnlag for å beregne ulike typer avgifter og godtgjørelser i Norge. Dette inkluderer blant annet skatter, pensjoner, trygder og andre offentlige ytelser.

Er grunnbeløpet det samme for alle?

Ja, men ulike ting benytter seg av ulike antall grunnbeløp. Eksempelvis minsteytelse for uføre er 2,48 G, mens dagpenger er 1,5 G.

Hva skjer hvis grunnbeløpet øker?

Hvis det øker, vil dette gi økt inntekt for personer som mottar ytelser fra det offentlige, som alderspensjon eller uføretrygd, som er basert på grunnbeløpet. Dette kan også føre til at skatter og andre avgifter øker, da disse ofte er basert på grunnbeløpet.

Kan jeg selv påvirke grunnbeløpet?

Nei, det settes av regjeringen og kan ikke påvirkes av enkeltpersoner. Det er derfor ikke mulig for deg å påvirke hva grunnbeløpet blir.

Hva er folketrygdens grunnbeløp?

Folketrygdens grunnbeløp, også kjent som G, er en referanseverdi som brukes for å beregne blant annet pensjoner og trygd i Norge. Per 1. mai 2024, er det fastsatt at Folketrygdens grunnbeløp er kr 124 028 kr. Dette tilsvarer en økning på 6,41% fra året før. Ved å kjenne til Folketrygdens grunnbeløp, kan du bedre forstå din pensjons- og trygderettigheter, samt hvordan de kan påvirke din økonomiske situasjon.

Hva er gjeldende G-grunnbeløp 2024?

For 2024 er G-grunnbeløpet fastsatt til 124 028 kr. Dette beløpet påvirker blant annet sykeforsikring, pensjoner og andre sosiale ytelser.

Historikk over grunnbeløp

ÅrGrunnbeløpØkning
2024124 028 kr4,56%
2023118 620 kr6,41%
2022111 477 kr4,77%
2021106 399 kr4,98%
2020101 351 kr1,50%
201999 858 kr3,07%
201896 883 kr3,47%
201793 634 kr1,14%
201692 576 kr2,78%
201590 068 kr1,92%
201488 370 kr3,67%
201385 245 kr3,80%

Historik over 6 G

6 G, 6 grunnbeløp, motsvarer 711 720 kroner i år 2023. Dette er maksimal inntekt som brukes for beregningen til å gi dagpenger og sykepenger. Det er også denne summen som er grensen for når stønad til barnetilsyn gis.

Antall grunnbeløpÅrVerdi
6 G2024744 168 kr
6 G2023711 720 kr
6 G2022668 862 kr
6 G2021638 394 kr
6 G2020608 106 kr
6 G2019599 148 kr
6 G2018581 298 kr
6 G2017561 804 kr
6 G2016555 456 kr
6 G2015540 408 kr
6 G2014530 220 kr
6 G2013511 470 kr

API for grunnbeløp

NAV har per idag et API som gir informasjon om grunnbeløpet.

Her gis aktuell informasjon:
https://g.nav.no/api/v1/grunnbeloep

{
	"dato": "2022-05-01",
	"grunnbeloep": 111477,
	"grunnbeloepPerMaaned": 9290,
	"gjennomsnittPerAar": 109784,
	"omregningsfaktor": 1.047726,
	"virkningstidspunktForMinsteinntekt": "2022-05-23"
}

Dokumentasjon finnes her: https://g.nav.no/api/v1/swagger_doc

{
	"info": {
		"title": "Grunnbeløp",
		"description": "Grunnbeløp API",
		"version": "1.0.0"
	},
	"swagger": "2.0",
	"produces": ["text/plain; charset=utf-8", "application/json"],
	"host": "g.nav.no",
	"tags": [{
		"name": "grunnbeløp",
		"description": "Operations about grunnbeløps"
	}, {
		"name": "grunnbeloep",
		"description": "Operations about grunnbeloeps"
	}, {
		"name": "historikk",
		"description": "Operations about historikks"
	}],
	"paths": {
		"/api/v1/grunnbeløp": {
			"get": {
				"summary": "Returnerer dagens grunnbeløp",
				"description": "Man kan også søke opp andre grunnbeløp ved å spesifisere ?dato=\u003cISO 8601\u003e",
				"produces": ["application/json"],
				"parameters": [{
					"in": "query",
					"name": "dato",
					"type": "string",
					"format": "date",
					"required": false
				}],
				"responses": {
					"200": {
						"description": "Returnerer dagens grunnbeløp"
					}
				},
				"tags": ["grunnbeløp"],
				"operationId": "getApiV1Grunnbeløp"
			}
		},
		"/api/v1/grunnbeloep": {
			"get": {
				"summary": "Returnerer dagens grunnbeløp",
				"description": "Man kan også søke opp andre grunnbeløp ved å spesifisere ?dato=\u003cISO 8601\u003e",
				"produces": ["application/json"],
				"parameters": [{
					"in": "query",
					"name": "dato",
					"type": "string",
					"format": "date",
					"required": false
				}],
				"responses": {
					"200": {
						"description": "Returnerer dagens grunnbeløp"
					}
				},
				"tags": ["grunnbeloep"],
				"operationId": "getApiV1Grunnbeloep"
			}
		},
		"/api/v1/historikk": {
			"get": {
				"summary": "Historikk over grunnbeløp",
				"description": "Man kan få historikk fra en spesifikk dato ved å spesifisere ?fra=\u003cISO 8601\u003e",
				"produces": ["application/json"],
				"parameters": [{
					"in": "query",
					"name": "fra",
					"type": "string",
					"format": "date",
					"required": false
				}],
				"responses": {
					"200": {
						"description": "Historikk over grunnbeløp"
					}
				},
				"tags": ["historikk"],
				"operationId": "getApiV1Historikk"
			}
		}
	}
}

3 grunner hvorfor grunnbeløp er relevant for uføretrygd

Mange av de utbetalinger som velferdssystemet tilbyr beregnes ved å bruke grunnbeløpet, g. Uansett hvis uføregraden er 100% eller kun gradert uføre så brukes grunnbeløpet på ulike måter for å beregne eksempelvis hvor mye penger som utbetales, eller hvor mye penger den uføre kan tjene.

For å ha rett til uføretrygd finnes det visse spesielle krav. Bl.a.

 • Personen må være mellom 18 og 67 år
 • Personen må ha vært en del av folketrygda de siste 5 årene før personen ble uføre
 • Minst 50% nedsatt inntektsevne

Hvor mange G er maksytelse for uføretrygda?

Her kommer siden grunnbeløpet inn i beregningen. 100% uføregrad gir 66% av tidligere lønn inntil 6G, hvilket per dags dato gir et maksimalt beløp på 66% av 744 168 kroner. Lønnsgrunnlaget som brukes er de tre best betalte av de fem siste årene.

Hvor mange G er minstetyelse for uføretrygda?

Det finnes en minsteytelse som baserer seg på 2,48 grunnbeløp (307 589,44 kroner) hvis personen det gjelder er enslig. Dette tilsvarer i omlag en tidligere årslønn på 400 000 kroner. Hvis personen er gift/samboer gjelder i stedet beløpet 2,33 (288 985,24 kroner).

Ung ufør har egne satser. 2,91 g (360 921,48 kroner) hvis du er enslig og 2,66 g (329 914,48 kroner) hvis du er samboer.

Oversikt over uføretrygd (2022)

Lønn før uføreUføretrygd (år)Skatt (år)Utbetalt uføretrygd etter skatt (måned)
250 000 kr263 870 kr (minsteytelse)46 095 kr18 148 kr
300 000 kr263 870 kr (minsteytelse)46 095 kr18 148 kr
350 000 kr263 870 kr (minsteytelse)46 095 kr18 148 kr
400 000 kr264 000 kr46 140 kr18 155 kr
450 000 kr297 000 kr57 427 kr19 964 kr
500 000 kr330 000 kr68 712 kr21 774 kr
550 000 kr363 000 kr79 999 kr23 583 kr
600 000 kr396 000 kr91 284 kr25 393 kr
650 000 kr421 340 kr (maksytelse)99 951 kr26 782 kr
700 000 kr421 340 kr (maksytelse)99 951 kr26 782 kr
Oversikt over utbetalinger for skatt, gjelder en 100% uføretrygd enslig person

Hvor mye er ulike grunnbeløp?

Tabellen neden viser en oversikt over grunnbeløp i 2024

Antall grunnbeløpVerdi
1 GNOK 124 028,00
2 GNOK 248 056,00
3 GNOK 372 084,00
4 GNOK 496 112,00
5 GNOK 620 140,00
6 GNOK 744 168,00
7 GNOK 868 196,00
7,1 GNOK 880 598,80
8 GNOK 992 224,00
9 GNOK 1 116 252,00
10 GNOK 1 240 280,00
11 GNOK 1 364 308,00
12 GNOK 1 488 336,00
13 GNOK 1 612 364,00
14 GNOK 1 736 392,00
15 GNOK 1 860 420,00
16 GNOK 1 984 448,00
17 GNOK 2 108 476,00
18 GNOK 2 232 504,00
19 GNOK 2 356 532,00
20 GNOK 2 480 560,00

Tabellen neden viser en oversikt over grunnbeløp i 2023

Antall grunnbeløpVerdi
1 G118 620,00 kr
2 G237 240,00 kr
3 G355 860,00 kr
4 G474 480,00 kr
5 G593 100,00 kr
6 G711 720,00 kr
7 G830 340,00 kr
7,1 G842 202,00 kr
8 G948 960,00 kr
9 G1 067 580,00 kr
10 G1 186 200,00 kr
11 G1 304 820,00 kr
12 G1 423 440,00 kr
13 G1 542 060,00 kr
14 G1 660 680,00 kr
15 G1 779 300,00 kr
16 G1 897 920,00 kr
17 G2 016 540,00 kr
18 G2 135 160,00 kr
19 G2 253 780,00 kr
20 G2 372 400,00 kr

Tabellen neden viser en oversikt over grunnbeløp i 2022

Antall grunnbeløpVerdi
1 G111 477 kr
2 G222 954 kr
3 G334 431 kr
4 G445 908 kr
5 G557 385 kr
6 G668 862 kr
7 G780 339 kr
7,1 G791 486,7 kr
8 G891 816 kr
9 G1 003 293 kr
10 G1 114 770 kr
11 G1 226 247 kr
12 G1 337 724 kr
13 G1 449 201 kr
14 G1 560 678 kr
15 G1 672 155 kr
16 G1 783 632 kr
17 G1 895 109 kr
18 G2 006 586 kr
19 G2 118 063 kr
20 G2 229 540 kr

Pensjon og grunnbeløp

Grunnbeløpet benyttes til å beregne hvor mye pensjon en arbeidstager opptjener per år. For eksempel kan en pensjonsavtale se ut som følgende:

3% av lønn mellom kr 0 (0G) og kr 1 276 788 (12G)
5% i tillegg av lønn mellom kr 755 433 (7,1G) og kr 1 276 788 (12G)

Pensjonsavtalen må være lik for alle ansatte i en bedrift. Minimumsbeløpet er 2% og maksbeløpet er 7% av lønn mellom 0 G og 12 G. Mellom 7,1 G og 12 G er det mulighet for å spare opptil 18,1%

En lønn på 550 000 kroner gir 550 000 * 0,03 = 16 500 kroner.
En lønn på 1 025 000 kroner gir 1 025 000 * 0,03 + (1 025 000-791 487) * 0,05 = 42 425,65 kroner.
Samme lønn men med min og maks pensjonssparing.
Maks: 1 000 000 * 0,07 + (1 000 000 – 791 487) * 0,181 = 107 740 kroner.
Min: 1 000 000 * 0,02 = 20 000 kroner.
Det skiller hele 87 740 kroner, per år!

Endring av pensjon fra første krone

I 2022 ble loven endret og arbeidsgivere må nå spare til pensjon fra første krone. Tidligare var det ikke krav om å pensjonsspare på det første grunnbeløpet.

Følgende eksempel en bedrift som i 2022 ger;

 • 3% av lønn mellom kr 0 (0G) og kr 1 337 724 (12G)
 • 5% i tillegg av lønn mellom kr 791 487 (7,1G) og kr 1 337 724 (12G)
LønnPensjonsgivende
inntekt 2021
Pensjon 2021Pensjonsgivende
inntekt 2022
Pensjon 2022Endring
200 000 kr93 601 kr2 808 kr200 000 kr6 000 kr+3 192 kr
300 000 kr193 601 kr5 808 kr300 000 kr9 000 kr+3 192 kr
400 000 kr293 601 kr8 808 kr400 000 kr12 000 kr+3 192 kr
500 000 kr393 601 kr11 808 kr500 000 kr15 000 kr+3 192 kr
600 000 kr493 601 kr14 808 kr600 000 kr18 000 kr+3 192 kr
750 000 kr643 601 kr19 308 kr750 000 kr22 500 kr+3 192 kr
1 000 000 kr893 601 kr31 914 kr1 000 000 kr40 425 kr+8 512 kr
1 500 000 kr1 170 389 kr61 179 kr1 276 788 kr67 443 kr+6 264 kr
2 000 000 kr1 170 389 kr61 179 kr1 276 788 kr67 443 kr+6 264 kr